Saturday, August 3, 2013

तोचि आहे सुख

तोचि आहे सुख, दुःख आहे तोचि,
तोचि रे सुंदर, कुरूप ही तोचि ।

तोच बुध्दिमान, गावंढा ही तोचि,
तोचि रे नागर, ग्रामस्थ ही तोचि ।

तोचि रे सरळ, वाकुडा ही तोचि,
तोचि रे कठोर, मृदुल ही तोचि ।

तोचि सदाचारी दुर्जन ही तोचि,
तोचि खल कामी, सज्जन ही तोचि ।

क्रोध,काम, मद, मत्सर ही तोचि
लोभ, मोह, राग, प्रेम रस तोचि ।

तोचि आहे अग्नि, जळ आहे तोचि,
पृथ्वी, वायु, नभ सर्व आहे तोचि ।

अंतरिक्ष आणि पाताळ ही तोचि
सर्व ह्या जगाचा प्रतिपाळ तोचि

तोचि आहे तू अन् मी ही आहे तोचि
अखिल जगती भरला रे तोचि ।