Saturday, May 23, 2015

नातींनात्यांना जपावं हळुवार
ती असतात
बकुळ फुलां सारखी
कोमेजली तरी
सुवासच देतात।

नात्यां करता
घ्यावी थोडी तोशीस
झिजावं चंदना सारखं
मग ती कसा सुगंध
पसरतात।

नाती जपावी पुस्तकातल्या
गुलाबा सारखी
मग कधी तरी
तीं आठवणींचा
ओलावा देऊन जातात।

नाती ठेवावीत ताजी
मनांतल्या ओलाव्यात
मग ती कशी अलगद
उमलतात।

ही मनाची नाती जोपासावीत
कधी मधी मग
भेट जेंव्हा व्हावी
कसा अचानक आनंद
देऊन जातात।