Tuesday, May 13, 2014

कोवळा अंकुर

कोवळा अंकुर आहे ग मी आई तुझ्या कुशीतली
तुझ्या सारखीच होणार ना मी ही स्त्री सखी जगातली
नको ना कुणाला खुडायला देऊ, सांभाळ गS स्वतःला
येऊ दे, येऊ दे, येऊ दे ना आई ह्या तुझ्या जगी मला।
प्रकाशात नाहू दे
श्वास मोठा घेऊ दे
तुला पाहू दे ना डोळे भरून
मांडीवर झोपू दे
सायी चे हात तुझे
फिरव ग अंगा वरून।

तुझे धरुनि बोट
चालीन मी वाट
घेईन अवघे जग जिंकून
तू मला मी तुला
दोघी एकमेकी ला
सांभाळू आधार देऊन
तू आत्ता येऊ दे मला
स्मरीन मी ही हे उपकार
अन् जेंव्हा तुला लागेल मदत
सांभाळीन मी ही तुला।

No comments: